Traditional

晨興

倦枕厭寒夜,起尋殘火溫。
喈喈眾雞動,耿耿一燈昏。
野氣增霜力,窗光淡月痕。
早朝非老事,且復灌吾園。

Simplified

晨兴

倦枕厌寒夜,起寻残火温。
喈喈众鸡动,耿耿一灯昏。
野气增霜力,窗光淡月痕。
早朝非老事,且复灌吾园。

Pronunciation

chén xīng

juàn zhěn yàn hán yè , qǐ xún cán huǒ wēn 。
jiē jiē zhòng jī dòng , gěng gěng yī dēng hūn 。
yě qì zēng shuāng lì , chuāng guāng dàn yuè hén 。
zǎo zhāo fēi lǎo shì , qiě fù guàn wú yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.