Traditional

晨起復睡

衰翁卯飲易上面,澤國春寒偏著人。
下榻一杯還就枕,不嫌鼾睡聒比鄰。

Simplified

晨起复睡

衰翁卯饮易上面,泽国春寒偏著人。
下榻一杯还就枕,不嫌鼾睡聒比邻。

Pronunciation

chén qǐ fù shuì

shuāi wēng mǎo yǐn yì shàng miàn , zé guó chūn hán piān zhù rén 。
xià tà yī bēi huán jiù zhěn , bù xián hān shuì guō bǐ lín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.