Traditional

曲江感秋二首

元和二年秋,我年三十七。
長慶二年秋,我年五十一。
中間十四年,六年居譴黜。
窮通與榮悴,委運隨外物。
遂師廬山遠,重吊湘江屈。
夜聽竹枝愁,秋看灩堆沒。
近辭巴郡印,又秉綸闈筆。
晚遇何足言,白發映朱紱。
銷沈昔意氣,改換舊容質。
獨有曲江秋,風煙如往日。

疏蕪南岸草,蕭颯西風樹。
秋到未幾時,蟬聲又無數。
莎平綠茸合,蓮落青房露。
今日臨望時,往年感秋處。
池中水依舊,城上山如故。
獨我鬢間毛,昔黑今垂素。
榮名與壯齒,相避如朝暮。
時命始欲來,年顏已先去。
當春不歡樂,臨老徒驚誤。
故作詠懷詩,題於曲江路。

Simplified

曲江感秋二首

元和二年秋,我年三十七。
长庆二年秋,我年五十一。
中间十四年,六年居谴黜。
穷通与荣悴,委运随外物。
遂师庐山远,重吊湘江屈。
夜听竹枝愁,秋看滟堆没。
近辞巴郡印,又秉纶闱笔。
晚遇何足言,白发映朱绂。
销沉昔意气,改换旧容质。
独有曲江秋,风烟如往日。

疏芜南岸草,萧飒西风树。
秋到未几时,蝉声又无数。
莎平绿茸合,莲落青房露。
今日临望时,往年感秋处。
池中水依旧,城上山如故。
独我鬓间毛,昔黑今垂素。
荣名与壮齿,相避如朝暮。
时命始欲来,年颜已先去。
当春不欢乐,临老徒惊误。
故作咏怀诗,题于曲江路。

Pronunciation

qū jiāng gǎn qiū èr shǒu

yuán hé èr nián qiū , wǒ nián sān shí qī 。
cháng qìng èr nián qiū , wǒ nián wǔ shí yī 。
zhōng jiān shí sì nián , liù nián jū qiǎn chù 。
qióng tōng yǔ róng cuì , wěi yùn suí wài wù 。
suì shī lú shān yuǎn , zhòng diào xiāng jiāng qū 。
yè tīng zhú zhī chóu , qiū kàn yàn duī méi 。
jìn cí bā jùn yìn , yòu bǐng lún wéi bǐ 。
wǎn yù hé zú yán , bái fā yìng zhū fú 。
xiāo chén xī yì qì , gǎi huàn jiù róng zhì 。
dú yǒu qū jiāng qiū , fēng yān rú wǎng rì 。

shū wú nán àn cǎo , xiāo sà xī fēng shù 。
qiū dào wèi jī shí , chán shēng yòu wú shù 。
suō píng lǜ róng hé , lián luò qīng fáng lù 。
jīn rì lín wàng shí , wǎng nián gǎn qiū chǔ 。
chí zhōng shuǐ yī jiù , chéng shàng shān rú gù 。
dú wǒ bìn jiān máo , xī hēi jīn chuí sù 。
róng míng yǔ zhuàng chǐ , xiāng bì rú zhāo mù 。
shí mìng shǐ yù lái , nián yán yǐ xiān qù 。
dāng chūn bù huān lè , lín lǎo tú jīng wù 。
gù zuò yǒng huái shī , tí yú qū jiāng lù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.