Traditional

月上海棠

斜陽廢苑朱門閉。
吊興亡,遺恨淚痕裏。
淡淡宮梅,也依然,點酥剪水。
凝愁處,似憶宣華舊事。
行人別有淒涼意。
折幽香,誰與寄千裏。
佇立江臯,杳難逢,隴頭歸騎。
音塵遠,楚天危樓獨倚。

Simplified

月上海棠

斜阳废苑朱门闭。
吊兴亡,遗恨泪痕里。
淡淡宫梅,也依然,点酥剪水。
凝愁处,似忆宣华旧事。
行人别有凄凉意。
折幽香,谁与寄千里。
伫立江皋,杳难逢,陇头归骑。
音尘远,楚天危楼独倚。

Pronunciation

yuè shàng hǎi táng

xié yáng fèi yuàn zhū mén bì 。
diào xīng wáng , yí hèn lèi hén lǐ 。
dàn dàn gōng méi , yě yī rán , diǎn sū jiǎn shuǐ 。
níng chóu chǔ , sì yì xuān huá jiù shì 。
xíng rén bié yǒu qī liáng yì 。
zhē yōu xiāng , shuí yǔ jì qiān lǐ 。
zhù lì jiāng gāo , yǎo nán féng , lǒng tóu guī qí 。
yīn chén yuǎn , chǔ tiān wēi lóu dú yǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.