Traditional

有懷青城霧中道友

雪谷孤松自郁然,紛紛朝菌但堪憐。
坐更拂石芥城劫,時說開皇龍漢年。
淡煮藜羹天送供,閑拖藤杖地行仙。
共看王室中興後,更約長安一醉眠。

Simplified

有怀青城雾中道友

雪谷孤松自郁然,纷纷朝菌但堪怜。
坐更拂石芥城劫,时说开皇龙汉年。
淡煮藜羹天送供,闲拖藤杖地行仙。
共看王室中兴後,更约长安一醉眠。

Pronunciation

yǒu huái qīng chéng wù zhōng dào yǒu

xuě gǔ gū sōng zì yù rán , fēn fēn zhāo jūn dàn kān lián 。
zuò gēng fú shí jiè chéng jié , shí shuō kāi huáng lóng hàn nián 。
dàn zhǔ lí gēng tiān sòng gōng , xián tuō téng zhàng dì xíng xiān 。
gòng kàn wáng shì zhōng xīng hòu , gēng yuē cháng ān yī zuì mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.