Traditional

有感

雲崦重重不易尋,庖廚性命走山林。
但令有月同幽夢,更用何人識苦心。
流輩漸稀知死近,鬢毛無色覺愁侵。
平生自許忘情者,頗怪燈前感慨深。

Simplified

有感

云崦重重不易寻,庖厨性命走山林。
但令有月同幽梦,更用何人识苦心。
流辈渐稀知死近,鬓毛无色觉愁侵。
平生自许忘情者,颇怪灯前感慨深。

Pronunciation

yǒu gǎn

yún yān zhòng zhòng bù yì xún , páo chú xìng mìng zǒu shān lín 。
dàn líng yǒu yuè tóng yōu mèng , gēng yòng hé rén shí kǔ xīn 。
liú bèi jiàn xī zhī sǐ jìn , bìn máo wú sè jué chóu qīn 。
píng shēng zì xǔ wàng qíng zhě , pō guài dēng qián gǎn kǎi shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.