Traditional

望南山雪懷山寺普上人

夜夜夢蓮宮,無由見遠公。
朝來出門望,知在雪山中。

Simplified

望南山雪怀山寺普上人

夜夜梦莲宫,无由见远公。
朝来出门望,知在雪山中。

Pronunciation

wàng nán shān xuě huái shān sì pǔ shàng rén

yè yè mèng lián gōng , wú yóu jiàn yuǎn gōng 。
zhāo lái chū mén wàng , zhī zài xuě shān zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.