Traditional

望梅

壽非金石。
恨天教老向,水程山驛。
似夢裏,來到南柯,這些子光陰,更勘輕擲。
戍火邊塵,又過了,一年春色。
嘆名姬駿馬,盡付杜陵,苑路豪客。
長繩漫勞系日。
看人間俯仰,俱是陳跡。
縱自倚,英氣淩雲,奈回盡鵬程,鎩殘鸞翮。
終日憑高,誚不見,江東消息。
算沙邊,也有斷鴻,倩誰問得。

Simplified

望梅

寿非金石。
恨天教老向,水程山驿。
似梦里,来到南柯,这些子光阴,更勘轻掷。
戍火边尘,又过了,一年春色。
叹名姬骏马,尽付杜陵,苑路豪客。
长绳漫劳系日。
看人间俯仰,俱是陈迹。
纵自倚,英气凌云,奈回尽鹏程,铩残鸾翮。
终日凭高,诮不见,江东消息。
算沙边,也有断鸿,倩谁问得。

Pronunciation

wàng méi

shòu fēi jīn shí 。
hèn tiān jiào lǎo xiàng , shuǐ chéng shān yì 。
sì mèng lǐ , lái dào nán kē , zhè xiē zǐ guāng yīn , gēng kān qīng zhì 。
shù huǒ biān chén , yòu guò liǎo , yī nián chūn sè 。
tàn míng jī jùn mǎ , jìn fù dù líng , yuàn lù háo kè 。
cháng shéng màn láo xì rì 。
kàn rén jiān fǔ yǎng , jù shì chén jì 。
zòng zì yǐ , yīng qì líng yún , nài huí jìn péng chéng , shā cán luán hé 。
zhōng rì píng gāo , qiào bù jiàn , jiāng dōng xiāo xī 。
suàn shā biān , yě yǒu duàn hóng , qiàn shuí wèn dé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.