Traditional

雜書

枳籬莎徑入荊扉,中有村翁百結衣。
誰識新年歡喜事,一雞一犬伴東歸。

Simplified

杂书

枳篱莎径入荆扉,中有村翁百结衣。
谁识新年欢喜事,一鸡一犬伴东归。

Pronunciation

zá shū

zhī lí suō jìng rù jīng fēi , zhōng yǒu cūn wēng bǎi jié yī 。
shuí shí xīn nián huān xǐ shì , yī jī yī quǎn bàn dōng guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.