Traditional

雜興十首以貧堅誌士節病長高人情為韻

少年喜結交,患難謂可倚;寧知事大謬,親友化虎兕。
出仕五十年,危不以讒死。
始畏囊中錐,寧取道傍李。
老來多新知,英彥終可喜。
豈以二三君,遂疑天下士。

Simplified

杂兴十首以贫坚志士节病长高人情为韵

少年喜结交,患难谓可倚;宁知事大谬,亲友化虎兕。
出仕五十年,危不以谗死。
始畏囊中锥,宁取道傍李。
老来多新知,英彦终可喜。
岂以二三君,遂疑天下士。

Pronunciation

zá xīng shí shǒu yǐ pín jiān zhì shì jié bìng cháng gāo rén qíng wéi yùn

shǎo nián xǐ jié jiāo , huàn nán wèi kě yǐ û níng zhī shì dà miù , qīn yǒu huà hǔ sì 。
chū shì wǔ shí nián , wēi bù yǐ chán sǐ 。
shǐ wèi náng zhōng zhuī , níng qǔ dào bàng lǐ 。
lǎo lái duō xīn zhī , yīng yàn zhōng kě xǐ 。
qǐ yǐ èr sān jūn , suì yí tiān xià shì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.