Traditional

雜興

漲水入我廬,萍葉黏半扉。
日出水返壑,念汝何由歸?

Simplified

杂兴

涨水入我庐,萍叶黏半扉。
日出水返壑,念汝何由归?

Pronunciation

zá xīng

zhǎng shuǐ rù wǒ lú , píng yè nián bàn fēi 。
rì chū shuǐ fǎn hè , niàn rǔ hé yóu guī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.