Traditional

雜興

家本徒壽春,遭亂建炎初。
南來避狂寇,乃復遇強胡。
於時兩兩髦,幾不保頭顱。
亂定不敢歸,三載東陽居。
人事固難料,今乃八十余。
努力未死間,讀我先人書。

Simplified

杂兴

家本徒寿春,遭乱建炎初。
南来避狂寇,乃复遇强胡。
于时两两髦,几不保头颅。
乱定不敢归,三载东阳居。
人事固难料,今乃八十余。
努力未死间,读我先人书。

Pronunciation

zá xīng

jiā běn tú shòu chūn , zāo luàn jiàn yán chū 。
nán lái bì kuáng kòu , nǎi fù yù qiáng hú 。
yú shí liǎng liǎng máo , jī bù bǎo tóu lú 。
luàn dìng bù gǎn guī , sān zài dōng yáng jū 。
rén shì gù nán liào , jīn nǎi bā shí yú 。
nǔ lì wèi sǐ jiān , dú wǒ xiān rén shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.