Traditional

雜感

擁裘南窗下,堅坐試定力。
爐香亦不散,伴我到曛黑。
絕交近為我,遊世易顛踣。
默默何所為?
且復自休息。

Simplified

杂感

拥裘南窗下,坚坐试定力。
炉香亦不散,伴我到曛黑。
绝交近为我,游世易颠踣。
默默何所为?
且复自休息。

Pronunciation

zá gǎn

yōng qiú nán chuāng xià , jiān zuò shì dìng lì 。
lú xiāng yì bù sàn , bàn wǒ dào xūn hēi 。
jué jiāo jìn wéi wǒ , yóu shì yì diān bó 。
mò mò hé suǒ wéi ?
qiě fù zì xiū xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.