Traditional

雜曲歌辭·少年行

射飛誇侍獵,行樂愛聯鑣。
薦枕青娥艷,鳴鞭白馬驕。
曲房珠翠合,深巷管弦調。
日晚春風裏,衣香滿路飄。

Simplified

杂曲歌辞·少年行

射飞夸侍猎,行乐爱联镳。
荐枕青娥艳,鸣鞭白马骄。
曲房珠翠合,深巷管弦调。
日晚春风里,衣香满路飘。

Pronunciation

zá qū gē cí · shǎo nián xíng

shè fēi kuā shì liè , xíng lè ài lián biāo 。
jiàn zhěn qīng é yàn , míng biān bái mǎ jiāo 。
qū fáng zhū cuì hé , shēn xiàng guǎn xián diào 。
rì wǎn chūn fēng lǐ , yī xiāng mǎn lù piāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.