Traditional

雜歌謠辭·李夫人歌

一帶不結心,兩股方安髻。
慚愧白茅人,月沒教星替。
剩結茱萸枝,多擘秋蓮的。
獨自有波光,彩囊盛不得。
蠻絲系條脫,妍眼和香屑。
壽宮不惜鑄南人,柔腸早被秋波割。
清澄有餘幽素香,鰥魚渴鳳真珠房。
不知瘦骨類冰井,更許夜簾通曉霜。
土花漠碧雲茫茫,黃河欲盡天蒼黃。

Simplified

杂歌谣辞·李夫人歌

一带不结心,两股方安髻。
惭愧白茅人,月没教星替。
剩结茱萸枝,多擘秋莲的。
独自有波光,彩囊盛不得。
蛮丝系条脱,妍眼和香屑。
寿宫不惜铸南人,柔肠早被秋波割。
清澄有馀幽素香,鳏鱼渴凤真珠房。
不知瘦骨类冰井,更许夜帘通晓霜。
土花漠碧云茫茫,黄河欲尽天苍黄。

Pronunciation

zá gē yáo cí · lǐ fū rén gē

yī dài bù jié xīn , liǎng gǔ fāng ān jì 。
cán kuì bái máo rén , yuè méi jiào xīng tì 。
shèng jié zhū yú zhī , duō bò qiū lián dí 。
dú zì yǒu bō guāng , cǎi náng shèng bù dé 。
mán sī xì tiáo tuō , yán yǎn hé xiāng xiè 。
shòu gōng bù xī zhù nán rén , róu cháng zǎo bèi qiū bō gē 。
qīng chéng yǒu yú yōu sù xiāng , guān yú kě fèng zhēn zhū fáng 。
bù zhī shòu gǔ lèi bīng jǐng , gēng xǔ yè lián tōng xiǎo shuāng 。
tǔ huā mò bì yún máng máng , huáng hé yù jìn tiān cāng huáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.