Traditional

雜言迎神詞二首·迎神

啟庭戶,列芳鮮;目眇眇,心綿綿,因風托雨降瓊筵。
紛下拜,屢加籩,人心望歲祈豐年。

Simplified

杂言迎神词二首·迎神

启庭户,列芳鲜;目眇眇,心绵绵,因风托雨降琼筵。
纷下拜,屡加笾,人心望岁祈丰年。

Pronunciation

zá yán yíng shén cí èr shǒu · yíng shén

qǐ tíng hù , liè fāng xiān û mù miǎo miǎo , xīn mián mián , yīn fēng tuō yǔ jiàng qióng yán 。
fēn xià bài , lǚ jiā biān , rén xīn wàng suì qí fēng nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.