Traditional

村老留飲

乘興出遊眺,初不言所之。
家人固難求,我亦不自知。
投杖卻人扶,疾步莫能追。
荒寒野廟壖,枯涸漚菅池。
過門爭邀留,具食不容辭。
濁醪小甕釀,香飯別甑炊。
瓦盆進豚肩,石臼搗花餈。
新冬不易見,醉倒理亦宜。
舉手謝主人,外強中實衰。
一觴可以起,它日更為期。

Simplified

村老留饮

乘兴出游眺,初不言所之。
家人固难求,我亦不自知。
投杖却人扶,疾步莫能追。
荒寒野庙壖,枯涸沤菅池。
过门争邀留,具食不容辞。
浊醪小瓮酿,香饭别甑炊。
瓦盆进豚肩,石臼捣花餈。
新冬不易见,醉倒理亦宜。
举手谢主人,外强中实衰。
一觞可以起,它日更为期。

Pronunciation

cūn lǎo liú yǐn

chéng xīng chū yóu tiào , chū bù yán suǒ zhī 。
jiā rén gù nán qiú , wǒ yì bù zì zhī 。
tóu zhàng què rén fú , jí bù mò néng zhuī 。
huāng hán yě miào ruán , kū hé òu jiān chí 。
guò mén zhēng yāo liú , jù shí bù róng cí 。
zhuó láo xiǎo wèng niàng , xiāng fàn bié zèng chuī 。
wǎ pén jìn tún jiān , shí jiù dǎo huā cí 。
xīn dōng bù yì jiàn , zuì dǎo lǐ yì yí 。
jǔ shǒu xiè zhǔ rén , wài qiáng zhōng shí shuāi 。
yī shāng kě yǐ qǐ , tā rì gēng wéi qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.