Traditional

村舍小酌

野性安衡茅,傑屋愁耽耽。
上不補縣官,下有肉食慚。
雖非策雲驥,實鄙作繭蠶。
失計不容悔,漁蓑換朱藍。
少壯尚可力,老大真難堪。
今朝意頗豁,村舍寄半酣。
玉版烹雪筍,金苞擘霜柑。
豈為寫我憂,亦以稅我驂。
弄筆作一笑,何用與客談。
逡巡上車去,濕翠浮煙嵐。

Simplified

村舍小酌

野性安衡茅,杰屋愁耽耽。
上不补县官,下有肉食惭。
虽非策云骥,实鄙作茧蚕。
失计不容悔,渔蓑换朱蓝。
少壮尚可力,老大真难堪。
今朝意颇豁,村舍寄半酣。
玉版烹雪笋,金苞擘霜柑。
岂为写我忧,亦以税我骖。
弄笔作一笑,何用与客谈。
逡巡上车去,湿翠浮烟岚。

Pronunciation

cūn shè xiǎo zhuó

yě xìng ān héng máo , jié wū chóu dān dān 。
shàng bù bǔ xiàn guān , xià yǒu ròu shí cán 。
suī fēi cè yún jì , shí bǐ zuò jiǎn cán 。
shī jì bù róng huǐ , yú suō huàn zhū lán 。
shǎo zhuàng shàng kě lì , lǎo dà zhēn nán kān 。
jīn zhāo yì pō huō , cūn shè jì bàn hān 。
yù bǎn pēng xuě sǔn , jīn bāo bò shuāng gān 。
qǐ wéi xiě wǒ yōu , yì yǐ shuì wǒ cān 。
nòng bǐ zuò yī xiào , hé yòng yǔ kè tán 。
qūn xún shàng chē qù , shī cuì fú yān lán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.