Traditional

村舍

莫笑山家拙治生,正緣亦足得身輕。
滿爐葑火渾家暖,一碗松肪徹夜明。

Simplified

村舍

莫笑山家拙治生,正缘亦足得身轻。
满炉葑火浑家暖,一碗松肪彻夜明。

Pronunciation

cūn shè

mò xiào shān jiā zhuō zhì shēng , zhèng yuán yì zú dé shēn qīng 。
mǎn lú fēng huǒ hún jiā nuǎn , yī wǎn sōng fáng chè yè míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.