Traditional

村飲

買來新兔不論錢,釣得鮮鱗細柳穿。
野店渾頭更醇釅,一杯放手已醺然。

Simplified

村饮

买来新兔不论钱,钓得鲜鳞细柳穿。
野店浑头更醇酽,一杯放手已醺然。

Pronunciation

cūn yǐn

mǎi lái xīn tù bù lùn qián , diào dé xiān lín xì liǔ chuān 。
yě diàn hún tóu gēng chún yàn , yī bēi fàng shǒu yǐ xūn rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.