Traditional

松江獨宿

洞庭初下葉,孤客不勝愁。
明月天涯夜,青山江上秋。
一官成白首,萬裏寄滄洲。
久被浮名系,能無愧海鷗。

Simplified

松江独宿

洞庭初下叶,孤客不胜愁。
明月天涯夜,青山江上秋。
一官成白首,万里寄沧洲。
久被浮名系,能无愧海鸥。

Pronunciation

sōng jiāng dú sù

dòng tíng chū xià yè , gū kè bù shèng chóu 。
míng yuè tiān yá yè , qīng shān jiāng shàng qiū 。
yī guān chéng bái shǒu , wàn lǐ jì cāng zhōu 。
jiǔ bèi fú míng xì , néng wú kuì hǎi ōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.