Traditional

柳枝五首

花房與蜜脾,蜂雄蛺蝶雌。
同時不同類,那復更相思。
本是丁香樹,春條結始生。
玉作彈棋局,中心亦不平。
嘉瓜引蔓長,碧玉冰寒漿。
東陵雖五色,不忍值牙香。
柳枝井上蟠,蓮葉浦中幹。
錦鱗與繡羽,水陸有傷殘。
畫屏繡步障,物物自成雙。
如何湖上望,隻是見鴛鴦。

Simplified

柳枝五首

花房与蜜脾,蜂雄蛱蝶雌。
同时不同类,那复更相思。
本是丁香树,春条结始生。
玉作弹棋局,中心亦不平。
嘉瓜引蔓长,碧玉冰寒浆。
东陵虽五色,不忍值牙香。
柳枝井上蟠,莲叶浦中干。
锦鳞与绣羽,水陆有伤残。
画屏绣步障,物物自成双。
如何湖上望,只是见鸳鸯。

Pronunciation

liǔ zhī wǔ shǒu

huā fáng yǔ mì pí , fēng xióng jiá dié cí 。
tóng shí bù tóng lèi , nà fù gēng xiāng sī 。
běn shì dīng xiāng shù , chūn tiáo jié shǐ shēng 。
yù zuò dàn qí jú , zhōng xīn yì bù píng 。
jiā guā yǐn wàn cháng , bì yù bīng hán jiāng 。
dōng líng suī wǔ sè , bù rěn zhí yá xiāng 。
liǔ zhī jǐng shàng pán , lián yè pǔ zhōng gān 。
jǐn lín yǔ xiù yǔ , shuǐ lù yǒu shāng cán 。
huà píng xiù bù zhàng , wù wù zì chéng shuāng 。
rú hé hú shàng wàng , zhī shì jiàn yuān yāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.