Traditional

柳橋晚眺

小浦聞魚躍,橫林待鶴歸。
閑雲不成雨,故傍碧山飛。

Simplified

柳桥晚眺

小浦闻鱼跃,横林待鹤归。
闲云不成雨,故傍碧山飞。

Pronunciation

liǔ qiáo wǎn tiào

xiǎo pǔ wén yú yuè , héng lín dài hè guī 。
xián yún bù chéng yǔ , gù bàng bì shān fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.