Traditional

柳梢青

元九不回,胡三不問,花說與誰。
賴得東皇,調停春住,句管花飛。
庭前密打紅圍。
想孫子,兵來出奇。
似恁豐神,誰人剛道,色比明妃。

Simplified

柳梢青

元九不回,胡三不问,花说与谁。
赖得东皇,调停春住,句管花飞。
庭前密打红围。
想孙子,兵来出奇。
似恁丰神,谁人刚道,色比明妃。

Pronunciation

liǔ shāo qīng

yuán jiǔ bù huí , hú sān bù wèn , huā shuō yǔ shuí 。
lài dé dōng huáng , diào tíng chūn zhù , jù guǎn huā fēi 。
tíng qián mì dǎ hóng wéi 。
xiǎng sūn zǐ , bīng lái chū qí 。
sì nèn fēng shén , shuí rén gāng dào , sè bǐ míng fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.