Traditional

桃源憶故人

中原當日三川震。
關輔回頭煨燼。
淚盡兩河征鎮。
日望中興運。
秋風霜滿青青鬢。
老卻新豐英俊。
雲外華山千仞。
依舊無人問。

Simplified

桃源忆故人

中原当日三川震。
关辅回头煨烬。
泪尽两河征镇。
日望中兴运。
秋风霜满青青鬓。
老却新丰英俊。
云外华山千仞。
依旧无人问。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

zhōng yuán dāng rì sān chuān zhèn , guān fǔ huí tóu wēi jìn , lèi jìn liǎng hé zhēng zhèn , rì wàng zhōng xīng yùn , qiū fēng shuāng mǎn qīng qīng bìn , lǎo què xīn fēng yīng jùn , yún wài huá shān qiān rèn , yī jiù wú rén wèn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.