Traditional

梅花

五年作竹梢,十年作梅枝。
九泉子廉子,此語今誰知?

Simplified

梅花

五年作竹梢,十年作梅枝。
九泉子廉子,此语今谁知?

Pronunciation

méi huā

wǔ nián zuò zhú shāo , shí nián zuò méi zhī 。
jiǔ quán zǐ lián zǐ , cǐ yǔ jīn shuí zhī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.