Traditional

梅花

老厭紛紛漸鮮歡,愛花聊復客江幹。
月中欲與人爭瘦,雪後偷憑笛訴寒。
野艇幽尋驚歲晚,紗巾亂插醉更闌。
尤憐心事淒涼甚,結子青青亦帶酸。

Simplified

梅花

老厌纷纷渐鲜欢,爱花聊复客江干。
月中欲与人争瘦,雪後偷凭笛诉寒。
野艇幽寻惊岁晚,纱巾乱插醉更阑。
尤怜心事凄凉甚,结子青青亦带酸。

Pronunciation

méi huā

lǎo yàn fēn fēn jiàn xiān huān , ài huā liáo fù kè jiāng gān 。
yuè zhōng yù yǔ rén zhēng shòu , xuě hòu tōu píng dí sù hán 。
yě tǐng yōu xún jīng suì wǎn , shā jīn luàn chā zuì gēng lán 。
yóu lián xīn shì qī liáng shèn , jié zǐ qīng qīng yì dài suān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.