Traditional

梅花

聞道梅花坼曉風,雪堆遍滿四山中。
何方可化身千億,一樹梅花一放翁。

Simplified

梅花

闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中。
何方可化身千亿,一树梅花一放翁。

Pronunciation

méi huā

wén dào méi huā chè xiǎo fēng , xuě duī biàn mǎn sì shān zhōng 。
hé fāng kě huà shēn qiān yì , yī shù méi huā yī fàng wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.