Traditional

夢與數客劇飲或請賦詩予已大醉縱筆書一絕覺

高談雄辯憑陵酒,豪竹哀絲蹴蹋春。
占斷名園排日醉,不教虛作太平人。

Simplified

梦与数客剧饮或请赋诗予已大醉纵笔书一绝觉

高谈雄辩凭陵酒,豪竹哀丝蹴蹋春。
占断名园排日醉,不教虚作太平人。

Pronunciation

mèng yǔ shù kè jù yǐn huò qǐng fù shī yú yǐ dà zuì zòng bǐ shū yī jué jué

gāo tán xióng biàn píng líng jiǔ , háo zhú āi sī cù tà chūn 。
zhān duàn míng yuán pái rì zuì , bù jiào xū zuò tài píng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.