Traditional

夢華山

古松偃蹇谷谽谺,太華峰前野老家。
久客未歸丹竈冷,碧桃八十一番花。

Simplified

梦华山

古松偃蹇谷谽谺,太华峰前野老家。
久客未归丹灶冷,碧桃八十一番花。

Pronunciation

mèng huá shān

gǔ sōng yǎn jiǎn gǔ hān xiā , tài huá fēng qián yě lǎo jiā 。
jiǔ kè wèi guī dān zào lěng , bì táo bā shí yī fān huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.