Traditional

梧桐樹

一更裏,調神氣。
意馬心猿盡拘系。
莫放閑遊戲。
昏昏默默煉胎息。
開卻天門地戶閉。
果然通玄理。

Simplified

梧桐树

一更里,调神气。
意马心猿尽拘系。
莫放闲游戏。
昏昏默默炼胎息。
开却天门地户闭。
果然通玄理。

Pronunciation

wú tóng shù

yī gēng lǐ , diào shén qì 。
yì mǎ xīn yuán jìn jū xì 。
mò fàng xián yóu xì 。
hūn hūn mò mò liàn tāi xī 。
kāi què tiān mén dì hù bì 。
guǒ rán tōng xuán lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.