Traditional

次韻魯山新居絕句

求得軒車心愧天,不如窮死卻陶然。
君曾布衣尚可活,那有日興須萬錢。

Simplified

次韵鲁山新居绝句

求得轩车心愧天,不如穷死却陶然。
君曾布衣尚可活,那有日兴须万钱。

Pronunciation

cì yùn lǔ shān xīn jū jué jù

qiú dé xuān chē xīn kuì tiān , bù rú qióng sǐ què táo rán 。
jūn zēng bù yī shàng kě huó , nà yǒu rì xīng xū wàn qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.