Traditional

步步嬌

真行與真功。
刀圭快如風。
不遇真師匠,難明。
你若做時第一功。
渾身百關節,齊通。

Simplified

步步娇

真行与真功。
刀圭快如风。
不遇真师匠,难明。
你若做时第一功。
浑身百关节,齐通。

Pronunciation

bù bù jiāo

zhēn xíng yǔ zhēn gōng 。
dāo guī kuài rú fēng 。
bù yù zhēn shī jiàng , nán míng 。
nǐ ruò zuò shí dì yī gōng 。
hún shēn bǎi guān jié , qí tōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.