Traditional

步虛詞(太清宮作)

迥步遊三洞,清心禮七真。
飛符超羽翼,焚火醮星辰。
殘藥沾雞犬,靈香出鳳麟。
壺中無窄處,願得一容身。

Simplified

步虚词(太清宫作)

迥步游三洞,清心礼七真。
飞符超羽翼,焚火醮星辰。
残药沾鸡犬,灵香出凤麟。
壶中无窄处,愿得一容身。

Pronunciation

bù xū cí ( tài qīng gōng zuò )

jiǒng bù yóu sān dòng , qīng xīn lǐ qī zhēn 。
fēi fú chāo yǔ yì , fén huǒ jiào xīng chén 。
cán yào zhān jī quǎn , líng xiāng chū fèng lín 。
hú zhōng wú zhǎi chǔ , yuàn dé yī róng shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.