Traditional

殘年

殘年迫鍾漏,病骨怯風霜。
投幘早當去,強顏徒自傷。
文符紛似雨,訟訴進如墻。
笑殺滄浪客,微官有許忙!

Simplified

残年

残年迫锺漏,病骨怯风霜。
投帻早当去,强颜徒自伤。
文符纷似雨,讼诉进如墙。
笑杀沧浪客,微官有许忙!

Pronunciation

cán nián

cán nián pò zhōng lòu , bìng gǔ qiè fēng shuāng 。
tóu zé zǎo dāng qù , qiáng yán tú zì shāng 。
wén fú fēn sì yǔ , sòng sù jìn rú qiáng 。
xiào shā cāng làng kè , wēi guān yǒu xǔ máng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.