Traditional

水亭有懷

漁村把酒對丹楓,水驛憑軒送去鴻。
道路半年行不到,江山萬裏看無窮。
故人草詔九天上,老子題詩三峽中。
笑謂毛錐可無恨,書生處處與卿同。

Simplified

水亭有怀

渔村把酒对丹枫,水驿凭轩送去鸿。
道路半年行不到,江山万里看无穷。
故人草诏九天上,老子题诗三峡中。
笑谓毛锥可无恨,书生处处与卿同。

Pronunciation

shuǐ tíng yǒu huái

yú cūn bǎ jiǔ duì dān fēng , shuǐ yì píng xuān sòng qù hóng 。
dào lù bàn nián xíng bù dào , jiāng shān wàn lǐ kàn wú qióng 。
gù rén cǎo zhào jiǔ tiān shàng , lǎo zǐ tí shī sān xiá zhōng 。
xiào wèi máo zhuī kě wú hèn , shū shēng chǔ chǔ yǔ qīng tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.