Traditional

水宿聞雁

早雁忽為雙,驚秋風水窗。
夜長人自起,星月滿空江。

Simplified

水宿闻雁

早雁忽为双,惊秋风水窗。
夜长人自起,星月满空江。

Pronunciation

shuǐ sù wén yàn

zǎo yàn hū wéi shuāng , jīng qiū fēng shuǐ chuāng 。
yè cháng rén zì qǐ , xīng yuè mǎn kōng jiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.