Traditional

水齋

多病欣依有道邦,南塘宴起想秋江。
卷簾飛燕還拂水,開戶暗蟲猶打窗。
更閱前題已披卷,仍斟昨夜未開缸。
誰人為報故交道,莫惜鯉魚時一雙。

Simplified

水斋

多病欣依有道邦,南塘宴起想秋江。
卷帘飞燕还拂水,开户暗虫犹打窗。
更阅前题已披卷,仍斟昨夜未开缸。
谁人为报故交道,莫惜鲤鱼时一双。

Pronunciation

shuǐ zhāi

duō bìng xīn yī yǒu dào bāng , nán táng yàn qǐ xiǎng qiū jiāng 。
juàn lián fēi yàn huán fú shuǐ , kāi hù àn chóng yóu dǎ chuāng 。
gēng yuè qián tí yǐ pī juàn , réng zhēn zuó yè wèi kāi gāng 。
shuí rén wéi bào gù jiāo dào , mò xī lǐ yú shí yī shuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.