Traditional

水邊行

身著袈裟手杖藤,水邊行止不妨僧。
禽棲日落猶孤立,隔浪秋山千萬層。

Simplified

水边行

身著袈裟手杖藤,水边行止不妨僧。
禽栖日落犹孤立,隔浪秋山千万层。

Pronunciation

shuǐ biān xíng

shēn zhù jiā shā shǒu zhàng téng , shuǐ biān xíng zhǐ bù fáng sēng 。
qín qī rì luò yóu gū lì , gé làng qiū shān qiān wàn céng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.