Traditional

江上山

綺霞明赤岸,錦纜繞丹枝。
楚客正愁絕,西風且莫吹。

Simplified

江上山

绮霞明赤岸,锦缆绕丹枝。
楚客正愁绝,西风且莫吹。

Pronounciation

jiāng shàng shān

qǐ xiá míng chì àn , jǐn lǎn rào dān zhī 。
chǔ kè zhèng chóu jué , xī fēng qiě mò chuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.