Traditional

江中誦經

實相歸懸解,虛心暗在通。
澄江明月內,應是色成空。

Simplified

江中诵经

实相归悬解,虚心暗在通。
澄江明月内,应是色成空。

Pronunciation

jiāng zhōng sòng jīng

shí xiāng guī xuán jiě , xū xīn àn zài tōng 。
chéng jiāng míng yuè nèi , yīng shì sè chéng kōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.