Traditional

江亭

旅食京華興已闌,喜扶衰憊出重關。
江波蘸岸綠堪染,山色迎人秀可餐。
濠上觀魚非至樂,管中窺豹豈全斑?
此行便問天臺路,剩采靈芝換病顏。

Simplified

江亭

旅食京华兴已阑,喜扶衰惫出重关。
江波蘸岸绿堪染,山色迎人秀可餐。
濠上观鱼非至乐,管中窥豹岂全斑?
此行便问天台路,剩采灵芝换病颜。

Pronunciation

jiāng tíng

lǚ shí jīng huá xīng yǐ lán , xǐ fú shuāi bèi chū zhòng guān 。
jiāng bō zhàn àn lǜ kān rǎn , shān sè yíng rén xiù kě cān 。
háo shàng guān yú fēi zhì lè , guǎn zhōng kuī bào qǐ quán bān ?
cǐ xíng biàn wèn tiān tái lù , shèng cǎi líng zhī huàn bìng yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.