Traditional

江村道中書觸目

短籬曲曲對開門,修竹陰陰不見村。
別浦回潮魚滬密,孤舟春近雁沙溫。
路逢行客時交轡,店賣新醅一舉樽。
忽過亂山幽絕處,恍如白帝到東屯。

Simplified

江村道中书触目

短篱曲曲对开门,修竹阴阴不见村。
别浦回潮鱼沪密,孤舟春近雁沙温。
路逢行客时交辔,店卖新醅一举樽。
忽过乱山幽绝处,恍如白帝到东屯。

Pronunciation

jiāng cūn dào zhōng shū chù mù

duǎn lí qū qū duì kāi mén , xiū zhú yīn yīn bù jiàn cūn 。
bié pǔ huí cháo yú hù mì , gū zhōu chūn jìn yàn shā wēn 。
lù féng xíng kè shí jiāo pèi , diàn mài xīn pēi yī jǔ zūn 。
hū guò luàn shān yōu jué chǔ , huǎng rú bái dì dào dōng tún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.