Traditional

江村

江村一雨喜塵清,隱隱雷車意未平。
莽蒼郊原來暮色,颼飀林壑起秋聲。
書希簡古終難近,詩慕雄渾苦未成。
白首愈悲知我少,從今一技不須名。

Simplified

江村

江村一雨喜尘清,隐隐雷车意未平。
莽苍郊原来暮色,飕飀林壑起秋声。
书希简古终难近,诗慕雄浑苦未成。
白首愈悲知我少,从今一技不须名。

Pronunciation

jiāng cūn

jiāng cūn yī yǔ xǐ chén qīng , yǐn yǐn léi chē yì wèi píng 。
mǎng cāng jiāo yuán lái mù sè , sōu liú lín hè qǐ qiū shēng 。
shū xī jiǎn gǔ zhōng nán jìn , shī mù xióng hún kǔ wèi chéng 。
bái shǒu yù bēi zhī wǒ shǎo , cóng jīn yī jì bù xū míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.