Traditional

江樓晚眺景物鮮奇吟玩成篇寄水部張員外

淡煙疏雨間斜陽,江色鮮明海氣涼。
蜃散雲收破樓閣,虹殘水照斷橋粱。
風翻白浪花千片,雁點青天字一行。
好著丹青圖畫取,題詩寄與水曹郎。

Simplified

江楼晚眺景物鲜奇吟玩成篇寄水部张员外

澹烟疏雨间斜阳,江色鲜明海气凉。
蜃散云收破楼阁,虹残水照断桥粱。
风翻白浪花千片,雁点青天字一行。
好着丹青图画取,题诗寄与水曹郎。

Pronunciation

jiāng lóu wǎn tiào jǐng wù xiān qí yín wán chéng piān jì shuǐ bù zhāng yuán wài

dàn yān shū yǔ jiān xié yáng , jiāng sè xiān míng hǎi qì liáng 。
shèn sàn yún shōu pò lóu gé , hóng cán shuǐ zhào duàn qiáo liáng 。
fēng fān bái làng huā qiān piàn , yàn diǎn qīng tiān zì yī xíng 。
hǎo zhuó dān qīng tú huà qǔ , tí shī jì yǔ shuǐ cáo láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.