Traditional

江臯贈別

金管多情恨解攜,一聲歌罷客如泥。
江亭系馬綠楊短,野岸維舟春草齊。
帝子夢魂煙水闊,謝公詩思碧雲低,風前不用頻揮手,我有家山白日西。

Simplified

江皋赠别

金管多情恨解携,一声歌罢客如泥。
江亭系马绿杨短,野岸维舟春草齐。
帝子梦魂烟水阔,谢公诗思碧云低,风前不用频挥手,我有家山白日西。

Pronunciation

jiāng gāo zèng bié

jīn guǎn duō qíng hèn jiě xié , yī shēng gē bà kè rú ní 。
jiāng tíng xì mǎ lǜ yáng duǎn , yě àn wéi zhōu chūn cǎo qí 。
dì zǐ mèng hún yān shuǐ kuò , xiè gōng shī sī bì yún dī , fēng qián bù yòng pín huī shǒu , wǒ yǒu jiā shān bái rì xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.