Traditional

江郎山

林慮雙童長不食,江郎三子夢還家。
安得此身生羽翼,與君來往共煙霞。

Simplified

江郎山

林虑双童长不食,江郎三子梦还家。
安得此身生羽翼,与君来往共烟霞。

Pronunciation

jiāng láng shān

lín lǜ shuāng tóng cháng bù shí , jiāng láng sān zǐ mèng huán jiā 。
ān dé cǐ shēn shēng yǔ yì , yǔ jūn lái wǎng gòng yān xiá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.