Traditional

河上公

尊師厭塵去,精魄知何明。
形氣不復生,弟子空傷情。
濟北神如在,淮南藥未成。
共期終莫遂,寥落兩無成。

Simplified

河上公

尊师厌尘去,精魄知何明。
形气不复生,弟子空伤情。
济北神如在,淮南药未成。
共期终莫遂,寥落两无成。

Pronunciation

hé shàng gōng

zūn shī yàn chén qù , jīng pò zhī hé míng 。
xíng qì bù fù shēng , dì zǐ kōng shāng qíng 。
jì běi shén rú zài , huái nán yào wèi chéng 。
gòng qī zhōng mò suì , liáo luò liǎng wú chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.