Traditional

河內詩二首

鼉鼓沈沈虬水咽,秦絲不上蠻弦絕。
常娥衣薄不禁寒,蟾蜍夜艷秋河月。
碧城冷落空蒙煙,簾輕幕重金鉤欄。
靈香不下兩皇子,孤星直上相風竿。
八桂林邊九芝草,短襟小鬢相逢道。
入門暗數一千春,願去閏年留月小。
梔子交加香蓼繁,停辛佇苦留待君。
閶門日下吳歌遠,陂路綠菱香滿滿。
後溪暗起鯉魚風,船旗閃斷芙蓉幹。
輕身奉君畏身輕,雙橈兩槳樽酒清。
莫因風雨罷團扇,此曲斷腸惟北聲。
低樓小徑城南道,猶自金鞍對芳草。

Simplified

河内诗二首

鼍鼓沉沉虬水咽,秦丝不上蛮弦绝。
常娥衣薄不禁寒,蟾蜍夜艳秋河月。
碧城冷落空蒙烟,帘轻幕重金钩栏。
灵香不下两皇子,孤星直上相风竿。
八桂林边九芝草,短襟小鬓相逢道。
入门暗数一千春,愿去闰年留月小。
栀子交加香蓼繁,停辛伫苦留待君。
阊门日下吴歌远,陂路绿菱香满满。
后溪暗起鲤鱼风,船旗闪断芙蓉干。
轻身奉君畏身轻,双桡两桨樽酒清。
莫因风雨罢团扇,此曲断肠惟北声。
低楼小径城南道,犹自金鞍对芳草。

Pronunciation

hé nèi shī èr shǒu

tuó gǔ chén chén qiú shuǐ yān , qín sī bù shàng mán xián jué 。
cháng é yī báo bù jīn hán , chán chú yè yàn qiū hé yuè 。
bì chéng lěng luò kōng mēng yān , lián qīng mù zhòng jīn gōu lán 。
líng xiāng bù xià liǎng huáng zǐ , gū xīng zhí shàng xiāng fēng gān 。
bā guì lín biān jiǔ zhī cǎo , duǎn jīn xiǎo bìn xiāng féng dào 。
rù mén àn shù yī qiān chūn , yuàn qù rùn nián liú yuè xiǎo 。
zhī zǐ jiāo jiā xiāng liǎo fán , tíng xīn zhù kǔ liú dài jūn 。
chāng mén rì xià wú gē yuǎn , bēi lù lǜ líng xiāng mǎn mǎn 。
hòu xī àn qǐ lǐ yú fēng , chuán qí shǎn duàn fú róng gān 。
qīng shēn fèng jūn wèi shēn qīng , shuāng ráo liǎng jiǎng zūn jiǔ qīng 。
mò yīn fēng yǔ bà tuán shàn , cǐ qū duàn cháng wéi běi shēng 。
dī lóu xiǎo jìng chéng nán dào , yóu zì jīn ān duì fāng cǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.