Traditional

河清與趙氏昆季宴集得擬杜工部

勝概殊江右,佳名逼渭川。
虹收青嶂雨,鳥沒夕陽天。
客鬢行如此,滄波坐渺然。
此中真得地,漂蕩釣魚船。

Simplified

河清与赵氏昆季宴集得拟杜工部

胜概殊江右,佳名逼渭川。
虹收青嶂雨,鸟没夕阳天。
客鬓行如此,沧波坐渺然。
此中真得地,漂荡钓鱼船。

Pronunciation

hé qīng yǔ zhào shì kūn jì yàn jí dé nǐ dù gōng bù

shèng gài shū jiāng yòu , jiā míng bī wèi chuān 。
hóng shōu qīng zhàng yǔ , niǎo méi xī yáng tiān 。
kè bìn xíng rú cǐ , cāng bō zuò miǎo rán 。
cǐ zhōng zhēn dé dì , piāo dàng diào yú chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.